Juridische mededeling

Welkom bij PnK®-Methode. Deze Juridische mededeling regelt de toegang tot en het gebruik van de website http://www.pnkdieet.be/ , die de onderneming PR International PRI S.A. ter beschikking stelt van de Benelux internetgebruiker om informatie te verstrekken over de PnK®-Methode.
U kunt rechtstreeks contact opnemen met PRI S.A. via onze website, via het e-mailadres, info.belgie@pronokal.com, of op het telefoonnummer 070 354 712.

Algemene gebruiksvoorwaarden van de website

1. Algemene informatie

Wie deze Website gebruikt, evenals de diensten en functies die er worden aangeboden, aanvaardt automatisch alle bepalingen van deze Algemene voorwaarden, zoals ze door PRI S.A. gepubliceerd zijn op het ogenblik dat de Gebruiker de Website bezoekt.
Sommige diensten en/of functies die via de Website aan de Gebruikers worden aangeboden, kunnen op hun beurt onderhevig zijn aan bijzondere Algemene voorwaarden die, naargelang het geval, deze Algemene voorwaarden aanvullen en/of wijzigen.
PRI S.A. behoudt zich het recht voor om eenzijdig en zonder voorafgaande kennisgeving de vormgeving, de presentatie en/of de configuratie van de Website te wijzigen, om enkele of alle hulpmiddelen en/of functies op de Website te wijzigen of om nieuwe hulpmiddelen toe te voegen. Wij raden u dan ook aan om deze Voorwaarden aandachtig te lezen telkens als u ons Platform gaat gebruiken, aangezien zij ondertussen gewijzigd kunnen zijn.
Als u beslist om deze Algemene gebruiksvoorwaarden van de Website of de Bijzondere gebruiksvoorwaarden niet te aanvaarden, mag u onze Website niet bezoeken en/of gebruiken.

2. Verplichtingen als gebruiker

U verbindt zich ertoe om onze Website en zijn inhoud op gepaste, correcte en rechtmatige wijze te gebruiken, volledig volgens de Wet, te goeder trouw en overeenkomstig de goede zeden en de huidige Gebruiksvoorwaarden, met steeds het nodige respect voor de overige Gebruikers. In die zin zijn alle activiteiten die illegaal, onrechtmatig, oneerlijk of in strijd met de openbare orde zijn, verboden. Dat geldt in het bijzonder voor elk gedrag dat de menselijke waardigheid schendt en indruist tegen de principes van non-discriminatie wegens ras, geslacht, godsdienst, mening, nationaliteit of andere persoonlijke of sociale omstandigheden; voor gedrag dat de openbare gezondheid en de gezondheid van consumenten en gebruikers in het gedrang brengt; en voor gedrag dat de bescherming van kinderen en jongeren ondermijnt.
U ziet er uitdrukkelijk van af om de informatie op dit Platform te gebruiken voor onrechtmatige en in deze Voorwaarden expliciet verboden doeleinden of voor doeleinden die strijdig zijn met de van kracht zijnde wetgeving en met de rechten en belangen van PRI S.A., haar leden en/of derden. U bent tegenover hen aansprakelijk als u die verplichtingen niet naleeft. Hetzelfde is van toepassing wanneer u op een of andere manier (bijvoorbeeld door “computervirussen” te introduceren of te verspreiden) de Website beschadigt, onbruikbaar maakt, overbelast of aantast, of als u verhindert dat een normaal gebruik gemaakt kan worden van de Website en zijn informatie, van de informatiesystemen of van de documenten, bestanden en andere inhoud opgeslagen op de computerapparatuur van PRI S.A. of een Gebruiker van de Website.
Alle informatie die u ons verstrekt wanneer u zich registreert of die u op de Website invult, dient waarheidsgetrouw en actueel te zijn. U garandeert dan ook dat alle gegevens die u ons meedeelt, correct zijn. Alleen u bent verantwoordelijk voor eventuele valse of onnauwkeurige verklaringen uwentwege en de schade die zij veroorzaken aan PRI S.A. of derden.

3. Garanties en verantwoordelijkheden

Hoewel PRI S.A. ernaar streeft om op deze Website nauwkeurige en actuele informatie aan te bieden, is het mogelijk dat de informatie technische onnauwkeurigheden of tikfouten bevat. Daarom biedt PRI S.A. geen enkele garantie aangaande de inhoud. Zij staat dan ook niet in voor de nauwkeurigheid, integriteit, waarheidsgetrouwheid, geschiktheid, actualiteit of volledigheid van de informatie, noch voor enige schade veroorzaakt door een gebrek aan nauwkeurigheid, volledigheid, actualiteit of door fouten of weglatingen in de informatie en/of diensten op deze Website.
PRI S.A. garandeert geenszins dat de Website of de informatie en de verschillende diensten die erop worden aangeboden, ononderbroken bruikbaar en beschikbaar zullen zijn. Zij garandeert evenmin dat de verstrekte informatie en hulpmiddelen feilloos of nuttig zijn. Daarom sluit zij enige aansprakelijkheid uit voor schade ten gevolge van een gebrek aan beschikbaarheid of een onderbroken werking van de Website en zijn diensten, voor zover dat wettelijk toegestaan is.
Aangezien de veiligheidsmaatregelen op het internet niet onfeilbaar zijn, garandeert PRI S.A. inzake de privacy en de veiligheid bij het beheer van de Gebruikersgegevens niet dat onbevoegde derden geen kennis kunnen nemen van de manier waarop, onder welke voorwaarden en in welke omstandigheden de Gebruikers gebruik maken van de diensten die op de Website worden aangeboden; zij garandeert evenmin dat derden de berichten en mededelingen die de Gebruikers via die diensten verzenden niet kunnen bekijken, onderscheppen, verwijderen, wijzigen, veranderen of manipuleren.
PRI S.A. garandeert niet dat de Website vrij is van virussen of andere schadelijke elementen die het computersysteem, de elektronische documenten of de bestanden van de Gebruiker of van derden kunnen beschadigen.
PRI S.A. controleert niet hoe de Gebruikers de Website gebruiken. Zij weigert dan ook enige aansprakelijkheid voor een incorrect gebruik van de inhoud van de Website en behoudt zich het recht voor om alle diensten, informatie, instrumenten of andere elementen bij te werken, te wijzigen, te vervangen, tijdelijk op te schorten, definitief te annuleren of de toegang ertoe te verhinderen voor een bepaalde Gebruiker of voor enkele of alle Gebruikers.
Deze Website en zijn materiaal worden louter ter informatie aangeboden en vervangen in geen geval het advies van een professionele zorgverlener. De producten van de PnK®-Methode zijn ook enkel op medisch voorschrift te verkrijgen.

4. Industriële en intellectuele eigendomsrechten

Deze Website, met inbegrip van de domeinnaam, de software die ervoor gebruikt wordt en al zijn inhoud, is eigendom van PRI S.A. of van derden die de nodige toestemming gegeven hebben. PRI S.A. is onder andere eigenaar van de vormgeving, de tekst-, geluid- en videobestanden, de artikelen, de grafische elementen, de databanken, de foto’s, de logo’s, de pictogrammen, de broncode, de handelsnamen, de merken, de industriële tekeningen en/of enig ander teken dat geschikt is voor industrieel of commercieel gebruik, of beschikt over de nodige vergunningen om deze te gebruiken.
De Gebruikers mogen de informatie op de Website bekijken en in de privésfeer downloaden of reproduceren op hun computersysteem, op voorwaarde dat de applicatie zelf dat toestaat en de gereproduceerde elementen nadien niet aan derden overgelaten worden of voor handelsdoeleinden gebruikt worden.
Het feit dat de afbeeldingen, tekeningen, logo’s, kentekens, bestanden en Platformsoftware die in het bezit zijn van PRI S.A. of van haar inhoudleveranciers, ter beschikking gesteld worden en gebruikt worden, betekent in geen geval dat de eigendom ervan wordt overgedragen of dat er een gebruiksrecht wordt verleend aan de Gebruiker.
U moet er in elk geval van afzien om eventuele beveiligingsvoorzieningen of veiligheidssystemen op de Website te verwijderen, te wijzigen, te omzeilen of te manipuleren.
Onbevoegd gebruik van het materiaal op de Website kan in strijd zijn met de wetgeving inzake intellectuele of industriële eigendom. Daarom vragen wij u om bij enige twijfel over het gebruik van onze Website contact met ons op te nemen op het adres Bredestraat, 4, 2000 Antwerpen.

5. Links en zoekhulpmiddelen

PRI S.A. kan links of zoekhulpmiddelen ter beschikking stellen van de Gebruikers, om de toegang tot de informatie, dienstverlening en andere inhoud op het internet te vergemakkelijken. Dergelijke links zijn nooit bedoeld als aanbevelingen voor de Gebruikers, dus ligt de verantwoordelijkheid voor de beslissing om ze al dan niet te gebruiken steeds bij de Gebruiker. Het is bovendien mogelijk dat dergelijk gebruik niet geautoriseerd is.
De links op deze Website kunnen de Gebruiker naar andere Websites brengen, die beheerd worden door derden waarover PRI S.A. geen enkele controle uitoefent. PRI S.A. is niet bekend met de inhoud van andere websites of sociale platforms die toegankelijk zijn via links op deze Website en controleert noch beoordeelt deze. Bijgevolg is zij niet verplicht om de informatie of inhoud op dergelijke websites te bewaken of te verifiëren en verbindt zij zich er uitsluitend toe om bepaalde links zo snel mogelijk te verwijderen of te blokkeren wanneer zij verneemt dat de activiteit of de informatie waar zij naar verwijzen of die zij aanbevelen of promoten, onrechtmatig of misleidend is, de gebruiker schade kan berokkenen of bezittingen of rechten van rechthebbenden kunnen schenden.
Dienstverleners die met hyperlinks naar de pagina’s van deze Website verwijzen, mogen de pagina’s van PRI S.A. niet reproduceren aan de hand van frames, noch doorkoppelen naar een andere pagina dan de startpagina (“deep-links”). PRI S.A. staat enkel links naar haar startpagina toe. Bovendien mag niemand de kentekens, de handelsnaam, de informatie of enige andere inhoud van de Website gebruiken, buiten de indicatie die deel uitmaakt van de link zelf. Het is verboden om te laten uitschijnen dat PRI S.A. de inhoud van de pagina met de hyperlink goedkeurt, controleert, aanvaardt, eraan deelneemt of op enige manier superviseert.

6. Wetgeving en rechtsgebied

Deze Website richt zich tot het Benelux publiek en valt in elk opzicht onder de van toepassing zijnde Benelux regelgeving.
In geval van twijfels of geschillen ten gevolge van het bestaan van, de toegang tot, het gebruik van of de inhoud van deze Juridische mededeling of van onze Website, onderwerpt de Gebruiker zich aan de Rechtbanken van de stad België, en ziet hij/zij expliciet af van enig ander rechtsgebied.